Tuesday, September 25"Satyam Vada, Dharmam Chara" - Taittiriya Upanishad

Sadhguru YT channel

Leave a Reply