Saturday, July 21"Satyam Vada, Dharmam Chara" - Taittiriya Upanishad

my dharma

Leave a Reply