Wednesday, September 19"Satyam Vada, Dharmam Chara" - Taittiriya Upanishad

marthanda_vurmah_maha_rajah

Leave a Reply