Rabu, Juli 17"Satyam Vada, Dharmam Chara" - Taittiriya Upanishad