റഹ്മത്ത് ശ്രുതിയായി മാറിയ ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യം

Source: Arsha Vidya Samajam YouTube Channel. എന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാർക്കും അറിയാം. എന്‍റെ പേര് ശ്രുതി എന്നാണ്. ഞാൻ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനിയാണ്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പെർള, പെർളയാണെന്റെ നാട്. ജനിച്ചത് ഒരു ഹവ്യക ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിലാണ്. ഈ ഹവ്യക്ക എന്താണെന്നൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. അതിന്‍റെ വേരൊന്നും ചികയാൻ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഏറ്റവും, ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ… Read More ›

Why Jesus cannot save the converts

Courtesy:- This article was published in Indiafacts.org , written by Kalavai Venkat. Snapshot:- Professing your belief in Jesus is totally unnecessary. You can commit the foulest offenses against Jesus or the Holy Spirit without worrying about the consequence because Jesus… Read More ›

Recent Posts

  • Pengantar Agama Hindu

    Agama Hindu, sebuah agama tradisi berasal dari India, yang mengandung kepercayaan dan amalan ajaran Hindu. Kata Hindu didapat dari kata sungai Sindhu, atau Indus. Pada awalnya merupakan istilah geografis yang merujuk pada India atau sebuah wilayah di India (dekat Sindhu)… Read More ›

  • Mengapa Murti-puja adalah penawar dari fundamentalisme

    Maafkanlah hamba, Oh Siwa, ketiga dosaku pada diriku sendiri! Saya datang berziarah ke Kashi lupa bahwa Engkau ada di mana-mana. Di dalam pemikiranku mengenai-Mu aku melupakan bahwa Engkau melampaui pemikiran. Di dalam doaku pada-Mu aku lupa bahwa Engkau adalah melampaui… Read More ›

  • Apakah Arti Hinduisme?

    Sebuah ensiklopedia artikel harusnya mempunyai sebuah definisi pada mulanya, tetapi persyaratan ini menghadirkan kesulitan-kesulitan yang unik di dalam persoalan agama Hindu. Kesulitan ini timbul dari pandangan duniawi yang universal dari agama Hindu dan kesediaannya menerima serta merayakan filsafat beragam, ketuhanan,… Read More ›