Why India Must Celebrate Shankara [Excerpts]

Source: – Swarajya Magazine. मा गच्छ त्वमितस्ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु स्वामिन्नादिकिरात मामकमनःकान्तारसीमान्तरे | वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो मात्सर्यमोहादयस् तान् हत्वा मृगयाविनोदरुचितालाभं च संप्राप्स्यसि…

View More Why India Must Celebrate Shankara [Excerpts]