[Q/A] Yogic Neuroscience — A Talk By Sh. Adinarayanan

Main Talk: https://www.youtube.com/watch?v=CjdOV… Recent research in the fields of Neuroscience, #Epigenetics and Cognition is aimed at developing a deeper understanding of how the brain works…

View More [Q/A] Yogic Neuroscience — A Talk By Sh. Adinarayanan

Why India Must Celebrate Shankara [Excerpts]

Source: – Swarajya Magazine. मा गच्छ त्वमितस्ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु स्वामिन्नादिकिरात मामकमनःकान्तारसीमान्तरे | वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो मात्सर्यमोहादयस् तान् हत्वा मृगयाविनोदरुचितालाभं च संप्राप्स्यसि…

View More Why India Must Celebrate Shankara [Excerpts]