ഈശ്വരനാമങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം സത്യാർത്ഥപ്രകാശത്തിൽ

സോഴ്സ് – സത്യാർത്ഥപ്രകാശം, സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി. ‘അ, ഉ, മ് എന്നീ മൂന്ന് വർണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഓംകാരപദം ഈശ്വരന്റ് എല്ലാ നാമങ്ങളിലും വച്ച്, സർവ്വോത്തമമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ നാമധേയത്തിൽ പരമേശ്വരന്റെ അനേകം നാമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ഓംകാരത്തിന്റെ അവയവമായ അകാരം കൊണ്ട് വിരാട്, വിശ്വൻ, അഗ്നി മുതലായ പേരുകളേയും; ഉകാരം കൊണ്ട് ഹിരണ്യഗർഭൻ, വായു, തൈജസൻ തുടങ്ങിയ പേരുകളേയും; മകാരം കൊണ്ട് ഈശ്വരൻ, ആദിത്യൻ, പ്രാജ്ഞൻ മുതലായ പേരുകളേയും സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ നാമങ്ങളെല്ലാം പ്രകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്…

The Highest Name of God and Other Names – An Excerpt from Satyarth Prakash

Source:- Satyarth Prakash / Swami Dayananda Saraswati. ‘Aom’ is the highest name of God; it is composed of three letters, A, O, M. This one name comprises many other names of God. Thus, briefly — ‘A’ stands for Virat, Agni and Vishwa, etc. ‘O’ stands for Hiranyagarbha, Vayu and Taijas, etc. ‘M’ stands for Ishwara, Aditya and Prajna, etc. It is…

Swami Vivekananda - A Modern Monk

Swami Vivekananda – A Modern Monk (eBook)

He loved French cookbooks, invented a new way of making khichdi, was interested in the engineering behind ship-building and the technology that makes ammunition. More than 100 years after his death, do we really know or understand the bewildering, fascinating, complex man Swami Vivekananda was? Vivekananda is one of the most important figures in the…

The Art of Happiness: A Handbook for Living

An updated edition of a beloved classic, the original book on happiness, with new material from His Holiness the Dalai Lama and Dr. Howard Cutler. Nearly every time you see him, he’s laughing, or at least smiling. And he makes everyone else around him feel like smiling. He’s the Dalai Lama, the spiritual and temporal…

Conversations with God: An Uncommon Dialogue, Vol. 1

A revised and expanded anniversary edition of Conversations with God, Book 3. Neale Donald Walsch’s groundbreaking conversation with God expands to universal proportions to include his discussion with God about “truths of the highest order, and the challenges and opportunities of the soul.” The universal themes that this edition of Conversations with God, An Uncommon…