റഹ്മത്ത് ശ്രുതിയായി മാറിയ ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യം

Source: Arsha Vidya Samajam YouTube Channel. എന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാർക്കും അറിയാം. എന്‍റെ പേര് ശ്രുതി എന്നാണ്. ഞാൻ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിനിയാണ്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പെർള, പെർളയാണെന്റെ നാട്. ജനിച്ചത് ഒരു ഹവ്യക ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിലാണ്. ഈ ഹവ്യക്ക എന്താണെന്നൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. അതിന്‍റെ വേരൊന്നും ചികയാൻ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. എന്തായാലും ഏറ്റവും, ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ… Read More ›

কেন যীশু ধর্মান্তরিতদের উদ্ধার করতে পারবেন না

Source: – Courtesy:- This article was published in Indiafacts.org , written by Kalavai Venkat. / সৌজন্যেঃ এই প্রবন্ধটি ইন্ডিয়াফ্যাক্টস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত এবং এটি রচনা করেছেন কালাভাই ভেঙ্কট। খৃষ্টান ধর্মোন্মাদেরা উন্মত্তের মতো ঘোষণা করে –“যীশু উদ্ধার করবেন!” এই প্রতিবেদনে আমি অকাট্য যুক্তি পেশ ক’রে… Read More ›

Recent Posts

  • কেন যীশু ধর্মান্তরিতদের উদ্ধার করতে পারবেন না

    Source: – Courtesy:- This article was published in Indiafacts.org , written by Kalavai Venkat. / সৌজন্যেঃ এই প্রবন্ধটি ইন্ডিয়াফ্যাক্টস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত এবং এটি রচনা করেছেন কালাভাই ভেঙ্কট। খৃষ্টান ধর্মোন্মাদেরা উন্মত্তের মতো ঘোষণা করে –“যীশু উদ্ধার করবেন!” এই প্রতিবেদনে আমি অকাট্য যুক্তি পেশ ক’রে… Read More ›

  • কেন মূর্তিপূজা মৌলবাদের প্রতিষেধক

    আমাকে ক্ষমা করো, ও শিব, আমার তিনটি পাপ! আমি কাশিতে তীর্থযাত্রায় এসেছিলাম, এ ভূলে যে তুমি সর্বত্র বিরাজমান। তোমার সম্পর্কে চিন্তা করে, এ ভূলে যে তুমি চিন্তা-ভাবনার ঊর্ধ্বে। তোমার নিকট কথার মাধ্যমে প্রার্থনা করে, এ ভূলে যে তুমি কথার অতীত।… Read More ›