SANSKRIT SONG – ‘The Wonder of Sanskrit ‘

Courtesy:- Gabriella Burnel. Lyrics of the Song:- श्रुतिसूक्तरुचिरमाला शतशास्त्रसूत्रमूला ऋषिवर्यचिन्तनीया सुरभारती सुरम्या श्रीरामकृष्णलीला जनहृदयहरणशीला इह पुष्पितातिदिव्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती सुरम्या सुरभारती…

View More SANSKRIT SONG – ‘The Wonder of Sanskrit ‘