Saturday, September 21"Satyam Vada, Dharmam Chara" - Taittiriya Upanishad

Saraswati & Lakshmi, Sanskrit chanting in Japan

Leave a Reply

%d bloggers like this: